شنبه, 30 دی 1396
تعداد کل بازدیدکنندگان 971659

 71 مهمان آنلاین

بسمه تعالی

مدارک اولیه جهت درخواست عقدقراردادشناور

 1. نامه درخواست عقدقراردادشناور برروی سربرگ
 2. آگهی تاسیس شرکت +آخرین تغییرات روزنامه رسمی
 3. کپی اساسنامه شرکت
 4. فایل عکس ازنمای داخلی وخارجی آژانس(سردر،کانتر،...)
 5. کپی مجوزبندالف معتبر
 6. کپی شناسنامه وکارت ملی مدیرعامل وریاست هیئت مدیره
 7. گواهینامه ارزش افزوده
 8. اجاره نامه محضری یا تصویرسندملک متعلق به آژانس
 9. مدارک مدیرفنی

مدارک نهایی جهت عقدقرارداد شناور پس ازتایید معاونت بازرگانی

 1. ضمانتنامه بانکی به مبلغ 100،000،000ریال
 2. چک ضمانت بانکی به مبلغ500،000،000ریال (باشرایط اعلام شده مالی)
 3. جهت ساین سیستم رزرواسیون وETواریزمبلغ 6،000،000ریال به حساب شماره 5195410438 بانک ملت-شعبه حدیث اکباتان-به نام هواپیمایی تابان وتحویل اصل فیش واریزی
 4. نامه درخواست ساین ومعرفی نفر یا شرکت برروی سربرگ

مدارک لازم جهت تمدیدقرارداد شناور

 1. کپی مجوزبندالف معتبر
 2. آخرین تغییرات روزنامه رسمی
 3. تمدیدضمانتنامه بانکی وچک ضمانت
 4. درصورتیکه آژانس به هردلیلی(تخلفات مالی-فروش ،عدم ساین درسیستم بیش ازسه ماه –تعلیق مجوزبندالف و...) قطع ساین شده باشد ،پس ازتایید واحدمربوطه جهت وصل مجددساین واریزمبلغ6،000،000ریال به حساب شماره 5195410438 بانک ملت-شعبه حدیث اکباتان -بنام هواپیمایی تابان وتحویل اصل فیش واریزی
 5. نامه درخواست ساین ومعرفی نفر یا شرکت برروی سربرگ

خواهشمند است درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن 4854 داخلی 407 خانم جانفشان واحد بازرگانی و داخلی 210خانم ریاحی امور مالی تماس حاصل نمایند.
فکس واحدبازرگانی:44636325 021
                                                                 آخرین ویرایش  17/04/96

 

bottomrightlogo