چهارشنبه, 29 خرداد 1398
تعداد کل بازدیدکنندگان 1223058

 20 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری
جدول پروازی
مبداء مقصد انتخاب تاریخ
روز ماه سال و روز بعد
تاریخ پروازشماره پروازمبداءمقصدساعت پروازساعت رسیدن
1398/03/292019/06/19HH 7272استانبولفرودگاه اماماستانبول:22:40
تهران:00:10
استانبول:01:40
تهران:03:10
1398/03/292019/06/19HH 7259فرودگاه امامنجفنجف:04:20
تهران:05:50
نجف:06:00
تهران:07:30
1398/03/292019/06/19HH 6234اصفهانتهران07:0007:45
1398/03/292019/06/19HH 7267مشهدنجفنجف:05:30
تهران:07:00
نجف:07:30
تهران:09:00
1398/03/292019/06/19HH 7264نجفمشهدنجف:07:00
تهران:08:30
نجف:09:00
تهران:10:30
1398/03/292019/06/19HH 6259تهرانماکو09:0010:00
1398/03/292019/06/19HH 7258نجففرودگاه امامنجف:08:30
تهران:10:00
نجف:10:00
تهران:11:30
1398/03/292019/06/19HH 6260ماکوتهران11:0012:00
1398/03/292019/06/19HH 6257مشهدتهران12:0013:15
1398/03/292019/06/19HH 5836تهرانشیراز13:0014:15
1398/03/292019/06/19HH 6258تهرانمشهد14:3015:40
1398/03/292019/06/19HH 5837شیرازتهران15:3016:45
1398/03/292019/06/19HH 7233فرودگاه امامتفلیس16:3018:00
1398/03/292019/06/19HH 6235تهراناصفهان17:4518:30
1398/03/292019/06/19HH 7271فرودگاه اماماستانبولاستانبول:16:45
تهران:18:15
استانبول:20:05
تهران:21:35
1398/03/292019/06/19HH 7234تفلیسفرودگاه امام19:0021:00
1398/03/292019/06/19HH 7263مشهدنجفنجف:18:00
تهران:19:30
نجف:20:00
تهران:21:30
1398/03/292019/06/19HH 6208اصفهانمشهد21:0022:20
1398/03/292019/06/19HH 7257فرودگاه امامنجفنجف:21:00
تهران:22:30
نجف:22:25
تهران:23:55
1398/03/292019/06/19HH 7260نجففرودگاه امامنجف:21:00
تهران:22:30
نجف:22:25
تهران:23:55
1398/03/292019/06/19HH 6207مشهداصفهان23:3000:50
1398/03/302019/06/19HH 7268نجفمشهدنجف:23:30
تهران:01:00
نجف:01:30
تهران:03:00
1398/03/302019/06/20HH 7272استانبولفرودگاه اماماستانبول:22:40
تهران:00:10
استانبول:01:40
تهران:03:10
1398/03/302019/06/20HH 7257فرودگاه امامنجفنجف:23:00
تهران:00:30
نجف:00:30
تهران:02:00
1398/03/302019/06/20HH 7281فرودگاه امامبغدادبغداد:04:20
تهران:05:50
بغداد:06:00
تهران:07:30
1398/03/302019/06/20HH 7255اصفهاننجفنجف:04:30
تهران:06:00
نجف:05:45
تهران:07:15
1398/03/302019/06/20HH 7256نجفاصفهاننجف:06:45
تهران:08:15
نجف:08:00
تهران:09:30
1398/03/302019/06/20HH 7280بغدادمشهدبغداد:07:00
تهران:08:30
بغداد:09:00
تهران:10:30
1398/03/302019/06/20HH 7233فرودگاه امامتفلیس16:3018:00
1398/03/302019/06/20HH 6208اصفهانمشهد17:0018:20
1398/03/302019/06/20HH 7271فرودگاه اماماستانبولاستانبول:16:45
تهران:18:15
استانبول:20:05
تهران:21:35
1398/03/302019/06/20HH 7234تفلیسفرودگاه امام19:0021:00
1398/03/302019/06/20HH 7267مشهدنجفنجف:17:30
تهران:19:00
نجف:19:30
تهران:21:00
1398/03/302019/06/20HH 6251مشهدتهران19:3020:45
1398/03/302019/06/20HH 7279مشهدبغدادبغداد:18:00
تهران:19:30
بغداد:20:00
تهران:21:30
1398/03/302019/06/20HH 6254تهرانمشهد21:4523:00
1398/03/302019/06/20HH 7258نجففرودگاه امامنجف:20:30
تهران:22:00
نجف:22:00
تهران:23:30
1398/03/302019/06/20HH 7282بغدادفرودگاه امامبغداد:21:00
تهران:22:30
بغداد:22:25
تهران:23:55
1398/03/302019/06/20HH 6207مشهداصفهان23:5501:20
1398/03/312019/06/20HH 7268نجفمشهدنجف:01:30
تهران:03:00
نجف:03:30
تهران:05:00
1398/03/312019/06/21HH 7272استانبولفرودگاه اماماستانبول:22:40
تهران:00:10
استانبول:01:40
تهران:03:10
1398/03/312019/06/21HH 7255اصفهاننجفنجف:03:30
تهران:05:00
نجف:04:45
تهران:06:15
1398/03/312019/06/21HH 7259فرودگاه امامنجفنجف:04:20
تهران:05:50
نجف:06:00
تهران:07:30
1398/03/312019/06/21HH 6215مشهدکاشان06:0007:30
1398/03/312019/06/21HH 7267مشهدنجفنجف:05:30
تهران:07:00
نجف:07:30
تهران:09:00
1398/03/312019/06/21HH 7256نجفاصفهاننجف:05:45
تهران:07:15
نجف:07:00
تهران:08:30
1398/03/312019/06/21HH 6216کاشانمشهد08:3010:00
1398/03/312019/06/21HH 7264نجفمشهدنجف:07:00
تهران:08:30
نجف:09:00
تهران:10:30
1398/03/312019/06/21HH 7258نجففرودگاه امامنجف:08:30
تهران:10:00
نجف:10:00
تهران:11:30
1398/03/312019/06/21HH 7233فرودگاه امامتفلیس16:3018:00
1398/03/312019/06/21HH 6280اصفهانکیش18:0019:10
1398/03/312019/06/21HH 7271فرودگاه اماماستانبولاستانبول:16:45
تهران:18:15
استانبول:20:05
تهران:21:35
1398/03/312019/06/21HH 7234تفلیسفرودگاه امام19:0021:00
1398/03/312019/06/21HH 7263مشهدنجفنجف:18:00
تهران:19:30
نجف:20:00
تهران:21:30
1398/03/312019/06/21HH 6279کیشاصفهان20:1021:20
1398/03/312019/06/21HH 6208اصفهانمشهد21:0022:20
1398/03/312019/06/21HH 7257فرودگاه امامنجفنجف:21:00
تهران:22:30
نجف:22:25
تهران:23:55
1398/03/312019/06/21HH 7260نجففرودگاه امامنجف:21:00
تهران:22:30
نجف:22:25
تهران:23:55
1398/03/312019/06/21HH 6207مشهداصفهان23:3000:45
1398/04/012019/06/21HH 7268نجفمشهدنجف:23:30
تهران:01:00
نجف:01:30
تهران:03:00
1398/04/012019/06/21HH 6210اصفهانمشهد01:4503:00
1398/04/012019/06/22HH 7272استانبولفرودگاه اماماستانبول:22:40
تهران:00:10
استانبول:01:40
تهران:03:10
1398/04/012019/06/22HH 7281فرودگاه امامبغدادبغداد:04:20
تهران:05:50
بغداد:06:00
تهران:07:30
1398/04/012019/06/22HH 6251مشهدتهران06:1507:30
1398/04/012019/06/22HH 6290اصفهانتهران07:0007:45
1398/04/012019/06/22HH 7267مشهدنجفنجف:05:30
تهران:07:00
نجف:07:30
تهران:09:00
1398/04/012019/06/22HH 7280بغدادمشهدبغداد:07:00
تهران:08:30
بغداد:09:00
تهران:10:30
1398/04/012019/06/22HH 6259تهرانماکو09:0010:00
1398/04/012019/06/22HH 6281تهرانشیراز09:0010:15
1398/04/012019/06/22HH 6222تهرانمشهد10:0011:15
1398/04/012019/06/22HH 7258نجففرودگاه امامنجف:08:30
تهران:10:00
نجف:10:00
تهران:11:30
1398/04/012019/06/22HH 6260ماکوتهران11:0012:00
1398/04/012019/06/22HH 6282شیرازتهران11:1512:30
1398/04/012019/06/22HH 6263تهرانکیش13:3015:00
1398/04/012019/06/22HH 6297تهرانکیش14:2015:50
1398/04/012019/06/22HH 6280اصفهانکیش15:0016:10
1398/04/012019/06/22HH 6223مشهدتهران15:3016:45
1398/04/012019/06/22HH 6264کیشتهران16:0017:30
1398/04/012019/06/22HH 7233فرودگاه امامتفلیس16:3018:00
1398/04/012019/06/22HH 6298کیشتهران16:5018:20
1398/04/012019/06/22HH 6279کیشاصفهان17:1018:20
1398/04/012019/06/22HH 6291تهراناصفهان17:4518:30
1398/04/012019/06/22HH 6224تهرانمشهد18:1019:30
1398/04/012019/06/22HH 6254تهرانمشهد18:1019:20
1398/04/012019/06/22HH 7271فرودگاه اماماستانبولاستانبول:16:45
تهران:18:15
استانبول:20:05
تهران:21:35
1398/04/012019/06/22HH 6256تهرانمشهد18:3019:40
1398/04/012019/06/22HH 7234تفلیسفرودگاه امام19:0021:00
1398/04/012019/06/22HH 6258تهرانمشهد19:2020:30
1398/04/012019/06/22HH 7279مشهدبغدادبغداد:18:00
تهران:19:30
بغداد:20:00
تهران:21:30
1398/04/012019/06/22HH 6207مشهداصفهان20:3021:50
1398/04/012019/06/22HH 6201مشهدآبادان20:4522:30
1398/04/012019/06/22HH 6255مشهدتهران20:4522:00
1398/04/012019/06/22HH 6203مشهدآبادان21:3023:30
1398/04/012019/06/22HH 7257فرودگاه امامنجفنجف:21:00
تهران:22:30
نجف:22:25
تهران:23:55
1398/04/012019/06/22HH 7282بغدادفرودگاه امامبغداد:21:00
تهران:22:30
بغداد:22:25
تهران:23:55
1398/04/012019/06/22HH 6208اصفهانمشهد23:0000:20
1398/04/012019/06/22HH 6202آبادانمشهد23:3001:15
1398/04/022019/06/22HH 7268نجفمشهدنجف:23:30
تهران:01:00
نجف:01:30
تهران:03:00

bottomrightlogo