يكشنبه, 03 شهریور 1398
تعداد کل بازدیدکنندگان 1244935

 26 مهمان آنلاین


برنامه پروازها
پیگیری پروازها
نمایندگیهای فروش تابان
پیگیری وضعیت بار مسافری
جدول پروازی
مبداء مقصد انتخاب تاریخ
روز ماه سال و روز بعد
تاریخ پروازشماره پروازمبداءمقصدساعت پروازساعت رسیدن
1398/06/022019/08/24HH 6304بوشهراصفهان00:3001:30
1398/06/032019/08/24HH 6210اصفهانمشهد02:3003:50
1398/06/032019/08/25HH 7272استانبولفرودگاه اماماستانبول:22:40
تهران:00:10
استانبول:01:40
تهران:03:10
1398/06/032019/08/25HH 7259فرودگاه امامنجفنجف:04:20
تهران:05:50
نجف:06:00
تهران:07:30
1398/06/032019/08/25HH 6251مشهدتهران06:1507:30
1398/06/032019/08/25HH 7267مشهدنجفنجف:05:30
تهران:07:00
نجف:07:30
تهران:09:00
1398/06/032019/08/25HH 6328تهرانمشهد08:2009:30
1398/06/032019/08/25HH 7264نجفمشهدنجف:07:00
تهران:08:30
نجف:09:00
تهران:10:30
1398/06/032019/08/25HH 7258نجففرودگاه امامنجف:08:30
تهران:10:00
نجف:10:00
تهران:11:30
1398/06/032019/08/25HH 6329مشهدتهران10:3011:45
1398/06/032019/08/25HH 6222تهرانمشهد11:0012:15
1398/06/032019/08/25HH 6221مشهدتهران13:1514:30
1398/06/032019/08/25HH 6324تهرانمشهد16:2017:30
1398/06/032019/08/25HH 7233فرودگاه امامتفلیس16:3018:00
1398/06/032019/08/25HH 6254تهرانمشهد18:1019:20
1398/06/032019/08/25HH 6325مشهدتهران18:2019:30
1398/06/032019/08/25HH 7234تفلیسفرودگاه امام19:0021:00
1398/06/032019/08/25HH 7271فرودگاه اماماستانبولاستانبول:18:00
تهران:19:30
استانبول:21:20
تهران:22:50
1398/06/032019/08/25HH 6207مشهداصفهان20:3021:50
1398/06/032019/08/25HH 6342تهرانمشهد20:3021:45
1398/06/032019/08/25HH 7263مشهدنجفنجف:20:30
تهران:22:00
نجف:22:30
تهران:00:00
1398/06/032019/08/25HH 7257فرودگاه امامنجفنجف:21:00
تهران:22:30
نجف:22:25
تهران:23:55
1398/06/032019/08/25HH 6341مشهدتهران22:4523:55
1398/06/032019/08/25HH 6208اصفهانمشهد23:0000:20
1398/06/042019/08/25HH 7260نجففرودگاه امامنجف:23:30
تهران:01:00
نجف:01:00
تهران:02:30
1398/06/042019/08/25HH 7268نجفمشهدنجف:23:30
تهران:01:00
نجف:01:30
تهران:03:00
1398/06/042019/08/26HH 7272استانبولفرودگاه اماماستانبول:22:40
تهران:00:10
استانبول:01:40
تهران:03:10
1398/06/042019/08/26HH 7281فرودگاه امامبغدادبغداد:04:20
تهران:05:50
بغداد:06:00
تهران:07:30
1398/06/042019/08/26HH 6251مشهدتهران06:1507:30
1398/06/042019/08/26HH 7267مشهدنجفنجف:05:30
تهران:07:00
نجف:07:30
تهران:09:00
1398/06/042019/08/26HH 6328تهرانمشهد08:2009:30
1398/06/042019/08/26HH 7280بغدادمشهدبغداد:07:00
تهران:08:30
بغداد:09:00
تهران:10:30
1398/06/042019/08/26HH 6259تهرانماکو09:0010:00
1398/06/042019/08/26HH 7258نجففرودگاه امامنجف:08:30
تهران:10:00
نجف:10:00
تهران:11:30
1398/06/042019/08/26HH 6329مشهدتهران10:3011:45
1398/06/042019/08/26HH 6260ماکوتهران11:0012:00
1398/06/042019/08/26HH 6221مشهدتهران12:0013:15
1398/06/042019/08/26HH 7233فرودگاه امامتفلیس16:3018:00
1398/06/042019/08/26HH 6254تهرانمشهد18:1019:20
1398/06/042019/08/26HH 6342تهرانمشهد18:3019:40
1398/06/042019/08/26HH 7234تفلیسفرودگاه امام19:0021:00
1398/06/042019/08/26HH 6222تهرانمشهد19:2020:30
1398/06/042019/08/26HH 7271فرودگاه اماماستانبولاستانبول:18:00
تهران:19:30
استانبول:21:25
تهران:22:55
1398/06/042019/08/26HH 6207مشهداصفهان20:3021:50
1398/06/042019/08/26HH 6203مشهدآبادان21:0023:00
1398/06/042019/08/26HH 7279مشهدبغدادبغداد:20:30
تهران:22:00
بغداد:22:30
تهران:00:00
1398/06/042019/08/26HH 7257فرودگاه امامنجفنجف:21:00
تهران:22:30
نجف:22:25
تهران:23:55
1398/06/042019/08/26HH 6208اصفهانمشهد23:0000:20
1398/06/042019/08/26HH 6204آبادانمشهد23:5502:00
1398/06/052019/08/26HH 7268نجفمشهدنجف:23:30
تهران:01:00
نجف:01:30
تهران:03:00
1398/06/052019/08/26HH 7282بغدادفرودگاه امامبغداد:23:30
تهران:01:00
بغداد:01:00
تهران:02:30
1398/06/052019/08/27HH 7272استانبولفرودگاه اماماستانبول:22:40
تهران:00:10
استانبول:01:40
تهران:03:10
1398/06/052019/08/27HH 7259فرودگاه امامنجفنجف:04:20
تهران:05:50
نجف:06:00
تهران:07:30
1398/06/052019/08/27HH 6255مشهدتهران06:0007:15
1398/06/052019/08/27HH 6215مشهدکاشان07:0008:30
1398/06/052019/08/27HH 7267مشهدنجفنجف:05:30
تهران:07:00
نجف:07:30
تهران:09:00
1398/06/052019/08/27HH 6328تهرانمشهد08:2009:30
1398/06/052019/08/27HH 7264نجفمشهدنجف:07:00
تهران:08:30
نجف:09:00
تهران:10:30
1398/06/052019/08/27HH 6216کاشانمشهد09:3011:00
1398/06/052019/08/27HH 7258نجففرودگاه امامنجف:08:30
تهران:10:00
نجف:10:00
تهران:11:30
1398/06/052019/08/27HH 6329مشهدتهران10:3011:45
1398/06/052019/08/27HH 6221مشهدتهران12:0013:15
1398/06/052019/08/27HH 6324تهرانمشهد16:0017:15
1398/06/052019/08/27HH 7233فرودگاه امامتفلیس16:3018:00
1398/06/052019/08/27HH 6325مشهدتهران18:1519:30
1398/06/052019/08/27HH 7234تفلیسفرودگاه امام19:0021:00
1398/06/052019/08/27HH 6222تهرانمشهد19:2020:30
1398/06/052019/08/27HH 7271فرودگاه اماماستانبولاستانبول:18:00
تهران:19:30
استانبول:21:25
تهران:22:55
1398/06/052019/08/27HH 6207مشهداصفهان20:3021:50
1398/06/052019/08/27HH 6342تهرانمشهد20:3021:45
1398/06/052019/08/27HH 7263مشهدنجفنجف:20:30
تهران:22:00
نجف:22:30
تهران:00:00
1398/06/052019/08/27HH 7257فرودگاه امامنجفنجف:21:00
تهران:22:30
نجف:22:25
تهران:23:55
1398/06/052019/08/27HH 6341مشهدتهران22:4523:55
1398/06/052019/08/27HH 6208اصفهانمشهد22:5000:10
1398/06/062019/08/27HH 7260نجففرودگاه امامنجف:23:30
تهران:01:00
نجف:01:00
تهران:02:30
1398/06/062019/08/27HH 7268نجفمشهدنجف:23:30
تهران:01:00
نجف:01:30
تهران:03:00
1398/06/062019/08/28HH 7272استانبولفرودگاه اماماستانبول:22:40
تهران:00:10
استانبول:01:40
تهران:03:10
1398/06/062019/08/28HH 7281فرودگاه امامبغدادبغداد:04:20
تهران:05:50
بغداد:06:00
تهران:07:30
1398/06/062019/08/28HH 6251مشهدتهران06:1507:30
1398/06/062019/08/28HH 7267مشهدنجفنجف:05:30
تهران:07:00
نجف:07:30
تهران:09:00
1398/06/062019/08/28HH 6328تهرانمشهد08:2009:30
1398/06/062019/08/28HH 7280بغدادمشهدبغداد:07:00
تهران:08:30
بغداد:09:00
تهران:10:30
1398/06/062019/08/28HH 6259تهرانماکو09:0010:00
1398/06/062019/08/28HH 7258نجففرودگاه امامنجف:08:30
تهران:10:00
نجف:10:00
تهران:11:30
1398/06/062019/08/28HH 6329مشهدتهران10:3011:45
1398/06/062019/08/28HH 6260ماکوتهران11:0012:00
1398/06/062019/08/28HH 6221مشهدتهران12:0013:15
1398/06/062019/08/28HH 6324تهرانمشهد16:0017:15
1398/06/062019/08/28HH 7233فرودگاه امامتفلیس16:3018:00
1398/06/062019/08/28HH 6254تهرانمشهد18:1019:20
1398/06/062019/08/28HH 6325مشهدتهران18:1519:30
1398/06/062019/08/28HH 7234تفلیسفرودگاه امام19:0021:00
1398/06/062019/08/28HH 6222تهرانمشهد19:2020:30
1398/06/062019/08/28HH 7271فرودگاه اماماستانبولاستانبول:18:00
تهران:19:30
استانبول:21:25
تهران:22:55
1398/06/062019/08/28HH 6207مشهداصفهان20:3021:50
1398/06/062019/08/28HH 6342تهرانمشهد20:3021:45
1398/06/062019/08/28HH 7279مشهدبغدادبغداد:20:30
تهران:22:00
بغداد:22:30
تهران:00:00
1398/06/062019/08/28HH 7257فرودگاه امامنجفنجف:21:00
تهران:22:30
نجف:22:25
تهران:23:55
1398/06/062019/08/28HH 6341مشهدتهران22:4523:55
1398/06/072019/08/28HH 7268نجفمشهدنجف:23:30
تهران:01:00
نجف:01:30
تهران:03:00
1398/06/072019/08/28HH 7282بغدادفرودگاه امامبغداد:23:30
تهران:01:00
بغداد:01:00
تهران:02:30

bottomrightlogo