جمعه, 06 اسفند 1395
تعداد کل بازدیدکنندگان 684882

 38 مهمان آنلاین

collapseall فرم ادعا نامه خسارت بار را از كجا مي توانيم دريافت كنيم؟

بايد به قسمت جامدان شركت هاي هواپيمايي كه به بار شما خسارت وارد كرده است واقع در ترمينال ها مراجعه كنيد و نسبت به پر كردن ادعا نامه اقدام نماييد

bottomrightlogo