پنجشنبه, 30 دی 1395
تعداد کل بازدیدکنندگان 657881

 16 مهمان آنلاین

collapseall انتقادات و شكايات در خصوص پروازهاي لغو شده را بايد به كجا برد؟

به معاونت هوانوردي و امور بين المللي سازمان هواپيمايي كشوري يا با شماره تلفن هاي 8-61022066 تماس بگيريد.

bottomrightlogo