پنجشنبه, 29 شهریور 1397
تعداد کل بازدیدکنندگان 1115765

 3 مهمان آنلاین

تقوايي مشاور راهبردي رئيس سازمان در امور توسعه صنعت
دوشنبه ، 13 آذر 1396 ، 10:20

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري محمدجواد تقوايي را به سمت مشاور راهبردي رئيس سازمان در امور توسعه صنعت منصوب كرد.

علي عابدزاده در اين حكم آورده است؛ نسبت به مطالعه شرايط موجود و نيازمندي‌هاي توسعه‌اي صنعت هوانوردي جهت تحقق اهداف ملي در بخش هوايي، شناسايي و پيشنهاد راهبردهاي كليدي براي توسعه صنايع هواپيمايي، مرور اقدامات سازماني از منظر آثار آن بر صنايع هوايي و ارائه الگوهاي اثربخش جهت كارآمدي اقدامات، ايجاد ارتباط دوجانبه بين صنايع و سازمان در روند اتخاذ تصميمات راهبردي و همچنين مطالعه و تدوين پيش‌نويس راهبرد ملي حمايت از توسعه صنايع هوايي، توجه و اهتمام ویژه داشته باشید.

عابدزاده ضمن تقدير از اقدامات و آثار ارزشمند وي در دوران تصدي مسئوليت معاونت استاندارد پرواز، اظهاراميدواري كرده است: با همكاري و همدلي بخش‌هاي تخصصي سازمان در انجام ماموريت جديد نيز موفق باشيد.

 

bottomrightlogo