پنجشنبه, 30 دی 1395
تعداد کل بازدیدکنندگان 657881

 15 مهمان آنلاین

 

 

 

تهران-مشهد  تاریخ اجرا :94/10/02 

نوع نرخ   (Fare  Type)

وضعیت مسافر

قیمت پایه

عوارض فرودگاهی

عوارض شهرداری%6

نرخ بلیت   (ریال )

Cancellation&
change date

توضیحات

 

ADL

2340000

70000

141000

2551000

PERMITTED

BUSINESS

J

CHD

1170000

70000

71000

1311000

PERMITTED

BUSINESS

 

INF

234000

70000

15000

319000

PERMITTED

BUSINESS

 

ADL

2010000

70000

121000

2201000

PERMITTED

 

Z

CHD

1005000

70000

61000

1136000

PERMITTED

 

 

INF

201000

70000

13000

284000

PERMITTED

 

 

L

 

ADL

1680000

70000

101000

1851000

PERMITTED

 

CHD

840000

70000

51000

961000

PERMITTED

 

INF

168000

70000

11000

249000

PERMITTED

 

 

Y

 

ADL

1560000

70000

94000

1724000

PERMITTED

 

CHD

780000

70000

47000

897000

PERMITTED

 

INF

156000

70000

10000

236000

PERMITTED

 

 

B

 

ADL

1320000

70000

80000

1470000

PERMITTED

 

CHD

660000

70000

40000

770000

PERMITTED

 

INF

132000

70000

8000

210000

PERMITTED

 

 

E

 

ADL

1200000

70000

72000

1342000

PERMITTED

 

CHD

600000

70000

36000

706000

PERMITTED

 

INF

120000

70000

8000

198000

PERMITTED

 

 

U

 

ADL

1080000

70000

65000

1215000

 PERMITTED

 

CHD

810000

70000

49000

929000

PERMITTED

 

INF

108000

70000

7000

185000

 PERMITTED

 

 

H

 

ADL

840000

70000

51000

961000

NOT PERMITTED

 

CHD

840000

70000

51000

961000

NOT PERMITTED

 

INF

84000

70000

6000

160000

NOT PERMITTED

 

 

 

 تهران-اصفهان  تاریخ اجرا 94/10/02

نوع نرخ

 

(Fare  Type)

وضعیت مسافر

قیمت پایه

عوارض فرودگاهی

عوارض شهرداری%6

نرخ بلیت   (ریال )

Cancellation&
change date

توضیحات

 

Z

 

ADL

1420000

70000

86000

1576000

PERMITTED

 

CHD

710000

70000

43000

823000

PERMITTED

 

INF

142000

70000

9000

221000

PERMITTED

 

 

L

 

ADL

1190000

70000

72000

1332000

PERMITTED

 

CHD

595000

70000

36000

701000

PERMITTED

 

INF

119000

70000

8000

197000

PERMITTED

 

 

Y

 

ADL

1105000

70000

67000

1242000

PERMITTED

 

CHD

553000

70000

34000

657000

PERMITTED

 

INF

111000

70000

7000

188000

PERMITTED

 

 

 

تهران-اهواز تاریخ اجرا 94/10/02

نوع نرخ

 

(Fare  Type)

وضعیت مسافر

قیمت پایه

عوارض فرودگاهی

عوارض شهرداری%6

نرخ بلیت   (ریال )

Cancellation&
change date

توضیحات

 

Z

 

ADL

1587000

70000

96000

1753000

PERMITTED

 

CHD

794000

70000

48000

912000

PERMITTED

 

INF

159000

70000

10000

239000

PERMITTED

 

 

L

 

ADL

1330000

70000

80000

1480000

PERMITTED

 

CHD

665000

70000

40000

775000

PERMITTED

 

INF

133000

70000

8000

211000

PERMITTED

 

 

Y

 

ADL

1235000

70000

75000

1380000

PERMITTED

 

CHD

618000

70000

38000

726000

PERMITTED

 

INF

124000

70000

8000

202000

PERMITTED

 

 

 

تهران-خرم آباد   تاریخ اجرا 94/10/02

نوع نرخ  

(Fare  Type)

وضعیت مسافر

قیمت پایه

عوارض فرودگاهی

عوارض شهرداری%6

نرخ بلیت   (ریال )

Cancellation&
change date

توضیحات 

 

L

 

ADL

1218000

70000

74000

1362000

PERMITTED

 

CHD

609000

70000

37000

716000

PERMITTED

 

INF

122000

70000

8000

200000

PERMITTED

 

 

Y

 

ADL

1131000

70000

68000

1269000

PERMITTED

 

CHD

570000

70000

34000

674000

PERMITTED

 

INF

113000

70000

7000

190000

PERMITTED

 

 

 

مشهد - خرم آباد  تاریخ اجرا : 94/10/02  

توضیحات

Cancellation&
change date

نرخ بلیط
(ریال )

عوارض
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare
Type)

 

PERMITTED

2415000

133000

70000

2212000

ADL

 

L

 

PERMITTED

1243000

67000

70000

1106000

CHD

 

PERMITTED

306000

14000

70000

222000

INF

 

PERMITTED

2248000

124000

70000

2054000

ADL

 

Y

 

PERMITTED

1159000

62000

70000

1027000

CHD

 

PERMITTED

289000

13000

70000

206000

INF

 

PERMITTED

2080000

114000

70000

1896000

ADL

 

R

 

PERMITTED

1075000

57000

70000

948000

CHD

 

PERMITTED

272000

12000

70000

190000

INF

 

PERMITTED

1745000

95000

70000

1580000

ADL

 

 

E

 

PERMITTED

908000

48000

70000

790000

CHD

 

PERMITTED

238000

10000

70000

158000

INF

 

PERMITTED

1578000

86000

70000

1422000

ADL

 

 

U

 

PERMITTED

1202000

65000

70000

1067000

CHD

 

PERMITTED

222000

9000

70000

143000

INF

 

 

تهران - کیش  تاریخ اجرا 94/09/28

توضیحات       

Cancellation&
change date

 نرخ بلیط
(ریال )

عوارض
شهرداری %6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare
Type)

 

PERMITTED

2583000

143000

70000

2370000

ADL

 

Z

 

PERMITTED

1327000

72000

70000

1185000

CHD

 

PERMITTED

322000

15000

70000

237000

INF

 

PERMITTED

2415000

133000

70000

2212000

ADL

 

Y

 

PERMITTED

1243000

67000

70000

1106000

CHD

 

PERMITTED

306000

14000

70000

222000

INF

 

  اصفهان-کیش  تاریخ اجرا :94/09/28

 


توضیحات

Cancellation&
change date

 نرخ بلیط
(ریال )

عوارض
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare
Type)

 

PERMITTED

1915000

105000

70000

1740000

ADL

 

Z

 

PERMITTED

993000

53000

70000

870000

CHD

 

PERMITTED

255000

11000

70000

174000

INF

 

PERMITTED

1792000

98000

70000

1624000

ADL

 

Y

 

PERMITTED

931000

49000

70000

812000

CHD

 

PERMITTED

243000

10000

750000

163000

INF

 

 

 

مشهد-شیراز  تاریخ اجرا 94/09/28

توضیحات 


Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

BUSINESS

PERMITTED

3113000

173000

70000

2870000

ADL


J

BUSINESS

PERMITTED

1592000

87000

70000

1435000

CHD

BUSINESS

PERMITTED

375000

18000

70000

287000

INF

 

PERMITTED

2408000

133000

70000

2205000

ADL


Z


 

PERMITTED

1240000

67000

70000

1103000

CHD

 

PERMITTED

305000

14000

70000

221000

INF

 

PERMITTED

2252000 

124000

70000

2058000

ADL

 

Y

 

PERMITTED

1161000

62000

70000

1029000

CHD

 

PERMITTED

289000

13000

70000

206000

INF

 

 

 

اصفهان-مشهد تاریخ اجرا: 94/09/28

توضیحات

Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

BUSINESS

PERMITTED

2779000

154000

70000

2555000

ADL

J

BUSINESS

PERMITTED

1425000

77000

70000

1278000

CHD

BUSINESS

PERMITTED

342000

16000

70000

256000

INF

 

PERMITTED

2153000

118000

70000

1965000

ADL

Z

 

PERMITTED

1112000

59000

70000

983000

CHD

 

PERMITTED

279000

12000

70000

197000

INF

 

PERMITTED

2015000

111000

70000

1834000

ADL

Y

 

PERMITTED

1043000

56000

70000

917000

CHD

 

PERMITTED

266000

12000

70000

184000

INF

 

 

 

 

مشهد - اهواز تاریخ اجرا: 94/09/28

توضیحات

Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

BUSINESS

PERMITTED

3543000

197000

70000

3276000

ADL

J

BUSINESS

PERMITTED

1807000

99000

70000

1638000

CHD

BUSINESS

PERMITTED

418000

20000

70000

328000

INF

PERMITTED

2742000

152000

70000

2520000

ADL

Z

PERMITTED

1406000

76000

70000

1260000

CHD

PERMITTED

338000

16000

70000

252000

INF

PERMITTED

2564000

142000

70000

2352000

ADL

Y

PERMITTED

1317000

71000

70000

1176000

CHD

PERMITTED

319000

14000

70000

235000

INF

 

 

مشهد - رشت تاریخ اجرا: 94/09/28

توضیحات

Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

BUSINESS

PERMITTED

2882000

160000

70000

2652000

ADL

J

BUSINESS

PERMITTED

1476000

80000

70000

1326000

CHD

BUSINESS

PERMITTED

352000

16000

70000

266000

INF

PERMITTED

2233000

123000

70000

2040000

ADL

Z

PERMITTED

1152000

62000

70000

1020000

CHD

PERMITTED

287000

13000

70000

204000

INF

PERMITTED

2089000

115000

70000

1904000

ADL

Y

PERMITTED

1080000

58000

70000

952000

CHD

PERMITTED

273000

12000

70000

191000

INF

 

 

مشهد - کیش تاریخ اجرا: 94/09/28

توضیحات

Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

 

PERMITTED

3091000

171000

70000

2850000

ADL

J

 

PERMITTED

1581000

86000

70000

1425000

CHD

 

PERMITTED

373000

18000

70000

285000

INF

PERMITTED

2891000

160000

70000

2660000

ADL

Z

PERMITTED

1480000

80000

70000

1330000

CHD

PERMITTED

352000

16000

70000

266000

INF

 

 

مشهد - آبادان تاریخ اجرا: 94/09/28

توضیحات

Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

 

PERMITTED

2901000

161000

70000

2670000

ADL

J

 

PERMITTED

1486000

81000

70000

1335000

CHD

 

PERMITTED

354000

17000

70000

267000

INF

PERMITTED

2712000

150000

70000

2492000

ADL

Z

PERMITTED

1391000

75000

70000

1246000

CHD

PERMITTED

335000

15000

70000

25000

INF

 

 

تهران-شیراز تاریخ اجرا: 94/09/28

توضیحات

Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

 

PERMITTED

1915000

105000

70000

1740000

ADL

Z

 

PERMITTED

993000

53000

70000

870000

CHD

 

PERMITTED

255000

11000

70000

174000

INF

PERMITTED

1792000

98000

70000

1624000

ADL

Y

PERMITTED

931000

49000

70000

812000

CHD

PERMITTED

243000

10000

70000

163000

INF

 

 

 

مشهد - تبریز تاریخ اجرا: 94/09/28

توضیحات

Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

BUSINESS

PERMITTED

3606000

201000

70000

3335000

ADL

J

BUSINESS

PERMITTED

1839000

101000

70000

1668000

CHD

BUSINESS

PERMITTED

425000

21000

70000

334000

INF

PERMITTED

2789000

154000

70000

2565000

ADL

Z

PERMITTED

1430000

77000

70000

1283000

CHD

PERMITTED

343000

16000

70000

257000

INF

PERMITTED

2608000

144000

70000

2394000

ADL

Y

PERMITTED

1339000

72000

70000

1197000

CHD

PERMITTED

325000

15000

70000

240000

INF

 

 

اصفهان-قشم تاریخ اجرا: 94/09/28

توضیحات

Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

 

PERMITTED

2169000

119000

70000

1980000

ADL

Z

 

PERMITTED

1120000

60000

70000

990000

CHD

 

PERMITTED

280000

12000

70000

198000

INF

PERMITTED

2029000

111000

70000

1848000

ADL

Y

PERMITTED

1050000

56000

70000

924000

CHD

PERMITTED

266000

11000

70000

185000

INF

 

 

اصفهان-اهواز تاریخ اجرا: 94/09/28

توضیحات

Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

 

PERMITTED

1454000

79000

70000

13505000

ADL

Z

 

PERMITTED

763000

40000

70000

653000

CHD

 

PERMITTED

209000

8000

70000

131000

INF

PERMITTED

1362000

74000

70000

1218000

ADL

Y

PERMITTED

716000

37000

70000

609000

CHD

PERMITTED

200000

8000

70000

122000

INF

 

 

اصفهان-آبادان تاریخ اجرا: 94/09/28

توضیحات

Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

 

PERMITTED

1422000

77000

70000

1275000

ADL

Z

 

PERMITTED

747000

39000

70000

638000

CHD

 

PERMITTED

206000

8000

70000

128000

INF

PERMITTED

1332000

72000

70000

1190000

ADL

Y

PERMITTED

701000

36000

70000

595000

CHD

PERMITTED

197000

8000

70000

119000

INF

 

 

تهران-بندرعباس  تاریخ اجرا: 94/09/28

توضیحات

Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

 

PERMITTED

2678000

148000

70000

2460000

ADL

Z

 

PERMITTED

1374000

74000

70000

1230000

CHD

 

PERMITTED

331000

15000

70000

246000

INF

PERMITTED

2504000

138000

70000

2296000

ADL

Y

PERMITTED

1287000

69000

70000

1148000

CHD

PERMITTED

314000

14000

70000

230000

INF

 

 

مشهد-زاهدان

Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

PERMITTED

1968000

108000

70000

1790000

ADL

Z

PERMITTED

1019000

54000

70000

895000

CHD

PERMITTED

260000

11000

70000

179000

INF

 

 

 

مشهد-ساری

Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

PERMITTED

1609000

89000

70000

1470000

ADL

z

PERMITTED

850000

45000

70000

735000

CHD

PERMITTED

226000

9000

70000

147000

INF

کلاس نرخی v جهت ایام نوروز

  

page1

 

page2 

page3

 

 

مشهد-زاهدان

Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

PERMITTED

2296000

126000

70000

2100000

ADL

v

PERMITTED

1183000

63000

70000

1050000

CHD

PERMITTED

293000

13000

70000

210000

INF

 

 

تهران-شیراز

Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

PERMITTED

2229000

123000

70000

2036000

ADL

v

PERMITTED

1150000

62000

70000

1018000

CHD

PERMITTED

287000

13000

70000

204000

INF

 

 

مشهد-ساری

Cancellation& 
change date

 نرخ بلیط 
(ریال )

عوارض 
شهرداری%6

عوارض فرودگاهی

قیمت پایه

وضعیت مسافر

نوع نرخ

(Fare 
Type)

PERMITTED

1894000

104000

70000

1720000

ADL

v

PERMITTED

982000

52000

70000

860000

CHD

PERMITTED

253000

11000

70000

172000

INF

 

 

 

bottomrightlogo