قوانین مربوط به بار مسافر 

 

1-مسافر مجاز به حمل بار همراه و به میزان مندرج در بلیت بوده و حمل هرگونه بار با وزن مازاد، در صورت امکان حمل به تشخیص شرکت هواپیمایی، با پرداخت هزینه اضافه بار و بر طبق شرایط و رویه های جاری شرکت هواپیمایی صورت می گیرد.

2- مسافری که با تحویل بار، برچسب الصاقی( تگ) به نام او صادر شده است، از نظر این شرکت مالک بار شناخته می شود و شرکت هواپیمایی تنها در برابر فرد مذکور، با رعایت شرایط قانونی و رویه ها و مقررات جاری خود پاسخگو خواهد بود. با توجه به تبعات مالی و امنیتی، به مسافرین محترم اکیداً توصیه می گردد از پذیرفتن بار سایر افراد و تحویل آن به شرکت هواپیمایی خودداری فرمایند و در غیر اینصورت مسئولیت های حقوقی و کیفری متوجه تحویل دهنده بار خواهد بود.

3- ازآنجاییکه شرکت هواپیمایی هیچگونه مسئولیتی نسبت به محتویات و ارزش بار تحویل شده از سوی مسافر را ندارد. هرگونه بار با ارزش از جمله  وجه نقد، کلیه مدارک حقوقی و حقیقی، جواهرات، فلزات قیمتی و یا هرگونه وسایل الکترونیکی، کلید و سوئیچ، هر گونه بار فاسد شدنی و شکستنی، کالسکه و صندلی چرخدار( در صورت عدم تحویل به کانتر پذیرش) و هرگونه بار غیر قابل قبول برای حمل در کابین، با مسئولیت مسافر می باشد و ادعای مسافر مبنی بر فقدان یا خسارت بار مذکور قابل پذیرش نبوده و مسئولیت به شرح مذکور در قوانین و مقررات جاری و قابل اعمال ملی و بین المللی حمل و نقل هوایی می باشد.

 

 

4- در صورت ورود هرگونه خسارت یا مفقودی بار، مسافری که برچسب الصاقی بار تحویل شده به شرکت هواپیمایی به نام او صادر شده، باید قبل از خروج از سالن تحویل بار فرم اظهار مفقودی یا خسارت بار را تکمیل و امضا وبه نماینده شرکت هواپیمایی تحویل نماید و متعاقباً باید در مهلت قانونی به شرح مقرر در کنوانسیون ورشو و پروتکل الحاقی لاهه(21 روز) نسبت به طرح شکایت بطور مکتوب در دبیرخانه شرکت هواپیمایی اقدام نماید. فرم اظهار مفقودی یا خسارت بار، صرفاً بنا به اظهار مسافر برای عملیات پیگیری اداعای مطرح توسط مسافر تنظیم می شود و هیچگونه قابلیت استنادی ندارد و نیز شکایت تلقی نمی شود.

5- مسافر متعهد می گردد از تحویل هرگونه بار حاوی کالای ممنوعه و یا خطرناک طبق قوانین و مقررات بین المللی هوانوردی مانند( حمل مایعات، اسپری، مواد منفجره، ترقه، دینامیت، مواد مشتعل، مواد عفونی، انواع سموم، اسیدها، باتری ها و مواد رادیواکتیوی)  و هرگونه باری که ایمنی و امنیت پرواز هواپیما، افراد و یا اموال موجود در هواپیما را مخاطره می اندازد اکیداً خودداری نماید.

6- پذیرش حیوان زنده منوط به شرایط هنگام پرواز می باشد در غیر اینصورت از پذیرش حیوان زنده معذوریم.

7-علاوه بر موارد ذکر شده شرکت هواپیمایی حق دارد از پذیرش هرگونه بار و یا کالایی که به تشخیص شرکت هواپیمایی غیر استاندارد بوده و یا مخاطره آمیز باشد، خودداری نماید.

8- شرایط حمل و نقل و سایر خدمات مرتبط و مسئولیت شرکت هواپیمایی و محدودیت های آن، تابع قوانین و مقررات اعمال حمل و نقل هوایی می باشد.

 

بهره مندی مسافر از خدمات شرکت هواپیمایی به موجب این بلیت، به منزله آگاهی کامل و پذیرش کلیه قوانین و مقررات جاری و قابل اعمال حمل و نقل هوایی و مقررات و رویه های جاری شرکت هواپیمایی است.