در صورت هرگونه خسارت یا مفقودی بار، مسافری که برچسب الصاقی بار تحویل داده شده به شرکت هواپیمایی به نام او صادر شده، باید قبل از خروج از سالن تحویل بار، فرم اظهار مفقودی یا خسارت را تکمیل نماید و به نماینده شرکت هواپیمایی تحویل دهد و طی مهلت قانونی (21 روز) نسبت به طرح شکایت بطور مکتوب در دبیرخانه شرکت هواپیمایی اقدام نماید.

شماره تماس: 02140440244    و 0214854   داخلی 142   - آقای بروهم