1- مواد رادیواکتیو: مواد رادیواکتیوی و در معرض تشعشع.

2- انواع افشانه: مخازن افشانه (اسپری) اعم از اسپری های خوشبوکننده و ...

3- اشیاء مغناطیسی: آهن ربا، باطری و اشیاء مغناطیسی.

4- انواع کپسول: فندک گازی، اکسیژن و هر نوع کپسول گازی.

5- انواع سموم: از نوع پودر، مایع و اسپری فرآورده های آزمایشگاهی مواد عفونت زا.

6- انواع مواد اسیدی: باتریهای خیس، مواد اسیدی، مایعات اسیدی.

7- انواع مواد منفجره: انواع مهمات، مواد منفجره، ترقه و لوازم آتش بازی.

8- انواع سلاح: هرگونه سلاح گرم یا سرد، (چاقو، قیچی، قداره، کلت...)

9- انواع آتش زا: کبریت 1 عدد بصورت همراه (در جامه دان ممنوع)

10- انواع اکسید کننده: اکسید کننده و اکسید شونده، مواد شوینده و ضدعفونی کننده.