1401/07/19 - 19:40
اخبار خروج هواپیمای تابان از باند صحت ندارد

مدیر روابط عمومی هواپیمایی تابان ضمن اشاره به اینکه خروج هواپیمای مسیر تهران به مشهد از باند صحت ندارد گفت: هواپیما پارک بوده است و اخبار منتشر شده در مورد هواپیمایی تابان در این مورد واقعیت ندارد.

 

مرضیه جعفرزاده افزود : هواپیما روی باند نبوده که گفته شده از باند خارح شده بلکه در پاركينگ در حال انجام  مقدمات و حرکت ابتدایی (خزش) بوده و مسافت كمى حركت كرده و وارد شانه خاكى كنار پاركينگ شده است. 

وی با بیان اینکه نه آسیبی به هواپیما رسیده و نه به مسافران این پرواز گفت: هواپیما توسط کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری و متخصصین فنی و عملیاتی تابان چک شده و آماده پرواز است لذا مطالب منتشر شده در بعضی رسانه ها واقعیت ندارد.