1402/02/04 - 12:03
برگزاری دوره تایپ خلبانی

                                   

 

BOEING 737           

BOEING MD              

AIRBUS 320            

بـــرای شــــرکت و ثبت نــام ایــن دوره با واحـد آمـوزش به شماره 4854_021 داخلی 233 و 273 تماس حاصل نمایند.