1402/05/30 - 13:15
وضعیت پروازهای اربعین

                           

                                         تاریخ  دوشنبه     1402/06/20

مسیر پروازی

شماره پرواز

مشهد _ نجف

7263

نجف _ امام

7258

ساعت پرواز 20:30 23:30

 

                                                         تاریخ  یکشنبه     1402/06/19   

مسیر پروازی

شماره پرواز

مشهد _ نجف

7263 

نجف _ امام

7258

امام_ نجف

7257

نجف _ مشهد

7264

مشهد _ بغداد

7289 

بغداد _ مشهد

7290

ساعت پرواز 05:00 08:00 10:50 13:00 20:30 23:30

                                                              تاریخ  شنبه     1402/06/18   

مسیر پروازی 

شماره پرواز

مشهد _ نجف

7267

نجف _ پیام

7250

پیام _ نجف

7249 

نجف _ مشهد

7268

ساعت پرواز 05:00 08:00 11:20 13:40

                                         

                                                                  تاریخ  جمعه     1402/06/17   

مسیر پروازی 

شماره پرواز

نجف _ مشهد

7264 

مشهد _ نجف

7263

نجف _ امام

7258 

مشهد _ نجف 

7267

نجف _ مشهد

7268

ساعت پرواز 00:55 19:00 22:00 05:00 08:00

                                   

                                                  تاریخ  پنج شنبه     1402/06/16   

مسیر پروازی

شماره پرواز

نجف _ مشهد

7266

مشهد _ نجف

7263 

نجف _ امام

7258

امام _ نجف

7257

مشهد _ نجف

7265

نجف _ مشهد

7266

مشهد _ نجف

7267 

نجف _ پیام

7250 

پیام _ نجف

7249 

نجف _مشهد

7268

ساعت  پرواز 02:30 06:00 09:00 22:30 04:30 07:30 05:00 08:00 10:20 12:45

                       

                                                     تاریخ  چهار شنبه     1402/06/15               

مسیر پروازی

شماره پرواز

نجف _ مشهد

7266

مشهد _ نجف

7263 

نجف _ امام

7258

امام _ نجف 

7257

نجف _ مشهد

7264

مشهد _ بغداد

7287 

بغداد _ مشهد

7288

مشهد _ بغداد

7289 

بغداد _ مشهد

7290 

مشهد_ نجف

7265

ساعت پرواز 04:45 07:45 10:45 13:00 14:00 17:30 20:30 05:00 08:00 23:30

   

                                                             تاریخ  سه شنبه     1402/06/14

مسیر پروازی

شماره پرواز

مشهد _ نجف

7263 

نجف _ امام

7258

امام _ نجف

7257 

نجف مشهد

 7264

مشهد _ بغداد

7287 

بغداد _ مشهد

7288 

امام _ نجف

7259 

نجف _ مشهد

7268

مشهد _ نجف

7265 

ساعت پرواز 06:00 09:00 11:50 14:00 17:30 20:30 06:00 08:15 23:30

                                         

                                             

                                                          تاریخ  دوشنبه     1402/06/13

مسیر پروازی

شماره پرواز

مشهد _ نجف

7263 

نجف _ امام

7258

ساعت پرواز 20:30 23:30

                                           

 

                                                         تاریخ   یکشنبه     1402/06/12

مسیر پروازی 

شماره پروازی

نجف _ مشهد

7266 

مشهد _ نجف

7263 

نجف _ امام

7258

امام _ نجف

7257

نجف _ مشهد

7264

مشهد  _ بغداد

7289

بغداد _ مشهد

7290

ساعت پروازی 02:55 16:00 19:00 21:50 00:00 20:30 23:30

 

                                                            تاریخ   شنبه     1402/06/11

مسیر پروازی

شماره پرواز

امام - نجف 

7257

نجف _ مشهد

7264

مشهد _ نجف

7267

نجف _ پیام

7250

پیام _ نجف

7249

نجف _ مشهد

7268

مشهد _ بغداد

7287

بغداد _ مشهد

7288

مشهد _ نجف

7265

ساعت پرواز 12:30 14:40 05:00 08:00 10:20 12:45 17:30 20:30  23:55

 

                                                            تاریخ   جمعه      1402/06/10

مسیر پروازی

شماره پرواز 

مشهد _ نجف

7263 

نجف _ امام

7258

مشهد _ نجف 

7267

نجف _ مشهد

7268

ساعت پرواز 19:00 22:00 05:00 08:00

 

                                                            تاریخ   پنجشنبه      1402/06/09

مسیر پروازی

شماره پرواز

مشهد _ نجف

7263

نجف _ امام

7258

امام _ نجف

7257

نجف _ مشهد

7264

مشهد _ نجف

7267

نجف _ پیام

7250

پیام _ نجف

7249

نجف _ مشهد

7268

مشهد _ بغداد

7287

بغداد _ مشهد

7288

ساعت پرواز 06:00 09:00 11:50 14:00 05:00 08:00 10:20 12:45 17:30 20:30

 

                                                               تاریخ   چهارشنبه      1402/06/08

مسیر پروازی

شماره پرواز

مشهد _ نجف

7263

نجف _ امام

7258

امام _ نجف 

7257

نجف _ مشهد

7264

مشهد _ نجف

7265

نجف _ مشهد

7266

مشهد _ بغداد

7289

بغداد _ مشهد

7290

مشهد _ بغداد

7287

بغداد _ مشهد

7288

ساعت پرواز 06:00 09:00 11:50 14:00 23:30 02:30 09:15
12:45 17:30 20:30

 

                                                                   تاریخ   سه شنبه      1402/06/07

مسیر پروازی

شماره پرواز

مشهد _ نجف

7263

نجف _ امام 

7258

امام _ نجف

7257

نجف _ مشهد

7264

امام _ نجف 

7259

نجف _ مشهد

7268 

مشهد _نجف 

7265

نجف _- مشهد

7266 

مشهد _ بغداد

7287 

بغداد _ مشهد 

7288

ساعت پرواز  06:00 09:00 11:50 14:00 06:00 08:15 23:30 02:30 17:30 20:30

             

                                                                     تاریخ   دوشنبه      1402/06/06

مسیر پروازی

شماره پرواز 

مشهد _ نجف

7263 

نجف _ امام

7258 

 ساعت پرواز 20:30 23:30

   

                                                                      تاریخ   یکشنبه      1402/06/05

مسیر پروازی

شماره پرواز 

مشهد _ نجف

7263

نجف _ امام

7258 

امام _ نجف

7257

نجف _ مشهد

7264

مشهد _ بغداد

7289

بغداد _ مشهد

7290

 ساعت پرواز 16:00 19:00 21:50 00:00 20:30 23:30

                 

                                                                   تاریخ   شنبه      1402/06/04

مسیر پروازی

شماره پرواز 

مشهد _ نجف

7267

نجف _ پیام

7250

پیام _ نجف

7249

نجف _ مشهد

7268

مشهد _ نجف

7265

نجف _ مشهد

7266

امام _ بغداد

7285 

بغداد _ مشهد 

7290

مشهد _ بغداد

7287 

بغداد _ مشهد

7288

ساعت پرواز  05:00  08:00  11:45  14:15  23:30  02:30  12:30  14:45  17:30  20:30

 

                                                                           تاریخ   جمعه       1402/06/03

مسیر پروازی

شماره پرواز 

مشهد - نجف 

7265

نجف _ مشهد

7268

مشهد _ بغداد 

7289

بغداد _ امام

7286

ساعت پرواز 05:00 08:00 19:00 22:00

                          

                                                                          تاریخ   پنج شنبه       1402/06/02

مسیر پروازی

شماره پرواز 

مشهد_ نجف

7263 

نجف _ امام

7258

امام _ نجف

7257

نجف _ مشهد

7264

مشهد _ نجف

7267

نجف _ مشهد

7268

مشهد _ بغداد

7287

بغداد _ مشهد

7288

ساعت پرواز 06:00 09:00 11:50 14:00 05:00 08:00 17:30 20:30

 

                                                                          تاریخ    چهار شنبه    1402/06/01

مسیر پروازی

شماره پرواز 

مشهد _ نجف

7263

نجف _ امام

7258

امام _ نجف 

7257

نجف _ مشهد

7264

مشهد _ نجف

7265

نجف _ مشهد

7266

مشهد _ بغداد

7289

بغداد _ مشهد

7290

مشهد _ بغداد

7287

بغداد _ مشهد

7288

ساعت پرواز 06:00 09:00 11:50 14:00 23:30 02:30 05:00 08:00 17:30 20:30

 

                                                                            تاریخ  سه شنبه       ۱۴۰۲/۰۵/31

مشهد _ نجف

نجف _ امام امام _ نجف نجف _ مشهد امام _ نجف نجف _ مشهد مشهد _ نجف نجف _ مشهد مشهد _ بغداد بغداد _ مشهد
06:00 09:00 11:50 14:00 06:00 08:15 23:30 02:30 17:30 20:30