Wednesday, 29 September 2021

1391-06-04, 11:24      

tabanairline40
در صورتی استفاده تسهیلات صندوق توسعه ملی برای شرکت های هواپیمایی مقدور است که یک نرخ تثبیت شده برای ارز وجود داشته باشد.
رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه هیچ یک از شرکت های هواپیمایی با توجه به قانونی که برای بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه وجود دارد، از این تسهیلات برای خرید هواپیما استفاده نمی کنند.
عبدالرضا موسوی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به اینکه بازپرداخت تسهیلات، نحوه انتقال و نحوه خرید از مشکلات شرکت های هواپیمایی برای استفاده از این تسهیلات است، گفت: مهم ترین مشکل شرکت های هواپیمایی نحوه بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی است.
وی تصریح کرد:تسهیلاتی که به شرکت های هواپیمایی تعلق می گیرد به دلیل اینکه این تسهیلات ارزی هستند وممکن است دولت نرخ مرجع ارز را تغییر دهد برای شرکت ها زیان ده است.
موسوی افزود: در صورتی استفاده تسهیلات صندوق توسعه ملی برای شرکت های هواپیمایی مقدور است که یک نرخ تثبیت شده برای ارز وجود داشته باشد.

 

bottomrightlogo