شناسه نرخی

از زمان صدور تا20دقیقه پس ازآن(قبل از3 ساعت مانده به پرواز)

اززمان صدوربلیت تا12 ظهر 3 روزقبل از پرواز

از12 ظهر3 روز قبل ازپرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز

از12 ظهر1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز

از3 ساعت قبل از پرواز تا بعداز پرواز(no show)

درصد جریمه

درصد جریمه

درصد جریمه

درصد جریمه

YY-YR-YV-YZ-YL-YM-YA-YI-YP-YF-YK-YD-YN-YB-YW-YJ-YS-YO-YQ-YE-YU

0

20%

30%

40%

50%

Y-R-V-Z-L-M-A-I-P-F-K

0

20%

30%

50%

60%

D-N-B-W-J-S-O-Q-E-U

0

100%

100%

100%

100%

 

استرداد در مسیرهای قشم- کیش- چابهار در محدوده زمانNo show با جریمه 100% محاسبه میگردد.

آژانسهای هواپیمایی موظف هستند قبل از خرید بلیت توسط مسافر ، چه بصورت حضوری یا از طریق وبسایت و وب سرویسهای موجود، قوانین و مقررات ابطال بلیت را به مسافر اطلاع رسانی نمایند.