مسیرمسافتزمان
اهواز - مسقط
امام خمینی - بغداد
مشهد - بغداد
مشهد - مسقط
تهران - بندرعباس